Zapytanie ofertowe – zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno-terapeutycznych dla grupy 40 seniorów – uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, 06.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR/DP/2-BK/2021 

zorganizowanie dwóch warsztatów integracyjno-terapeutycznych dla grupy 40 seniorów – uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach realizacji projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content