Zapytanie ofertowe – na zorganizowanie zajęć arteterapeutycznych „Kierunek – sztuka” dla dzieci – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 23-06-2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

na zorganizowanie zajęć arteterapeutycznych  „Kierunek – sztuka” dla dzieci – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju „NAWIGACJA”, 25-677 Kielce, ul. Łazy 33, NIP 959 – 19-81– 938, Regon 366143339

 – partner realizujący wraz z Gminą Kielce/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” ” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Osoba upoważniona do kontaktu: Michał Zapała – tel. 664 668 979, e-mail: michal_zapala@poczta.fm

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku:

 

Skip to content