Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego

Kielce, 12.08.2021 r.

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU   

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
  2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach  (zgodnie z załączonym przedmiarem)

w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja boiska przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia boiska wielofunkcyjnego do prowadzenia terapii” ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content