Zapytanie ofertowe: Zakup biletów ulgowych, jednorazowych za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kielcach dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 07-10-2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
w zakresie realizacji usługi

polegającej na zakupie biletów ulgowych, jednorazowych za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kielcach dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

  1. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach,  25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
Osoba upoważniona do kontaktu: Agnieszka Gliździńska – tel. 41 340-72-84 (w godz. 8:00 – 15:00), e-mail: a.glizdzinska@mopr.kielce.pl

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku

 

Skip to content