Zapytanie ofertowe – Zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli Ukrainy– uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Numer referencyjny: MOPR/SDU/1/2023
Kielce, dn. 05.01.2023 r.
Zapytanie ofertowe
Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.) Przy sporządzaniu niniejszego Zapytania Zamawiający pomocniczo posługiwał się zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2022, poz. 1710 z poźn. zm. ) zwanej dalej ustawą.
Zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli Ukrainy – uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.
(…)
Skip to content