Zapytanie ofertowe – zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli Ukrainy – uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kielce, dnia 25-07-2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR/SDU/1/2022

Na zakup usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski/z języka polskiego na język ukraiński i rosyjski obywateli Ukrainy – uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce,

ul. Studzienna 2.

Osoba upoważniona do kontaktu: Agnieszka Gliździńska – tel. 41 307 00 04, 790-288-630 (w godz. 8:00 – 15:00), e-mail: sdu@mopr.kielce.pl

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. w związku z art. 2 ust. 1, pkt. 1 (Dz.U.2021 poz.1129
z późn. zm.)

Zapytanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content