Zapytanie ofertowe: Zakup 360 sztuk biletów do kina (seans 2D, bilety szkolne) dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 08-10-2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
w zakresie realizacji usługi

polegającej na wyłonieniu wykonawcy, który zakupi 360 sztuk biletów do kina (seans 2D, bilety szkolne) dla dzieci i młodzieży  w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content