Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora MOPR w Kielcach z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 4/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

Dotyczy zadań publicznych:

  • Prowadzenie na terenie Miasta Kielce placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej – w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (załącznik)
  • Prowadzenie na terenie Miasta Kielce placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie specjalistycznej (załącznik)

(…)

Pełna dokumentacja w:

Skip to content