Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora MOPR w Kielcach z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 6/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc

 

Dotyczy zadań publicznych:

  • Prowadzenie na terenie Miasta Kielce Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C) (załącznik nr 1)
  • Prowadzenie na terenie Miasta Kielce Środowiskowego Domu Samopomocy dla 22 osób ze spektrum autyzmu (typ D) (załącznik nr 1)
  • Prowadzenie na terenie Miasta Kielce Środowiskowego Domu Samopomocy dla 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) oraz dla 50 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C) (załącznik nr 1)
  • Prowadzenie na terenie Miasta Kielce ośrodków wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi (załącznik nr 2)
  • Prowadzenie na terenie Miasta Kielce ośrodka wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących (załącznik nr 2)
  • Zabezpieczenie 85 miejsc w schroniskach: dla bezdomnych kobiet (15 miejsc) oraz bezdomnych mężczyzn (70 miejsc) na terenie Miasta Kielce (załącznik nr 3)
  • Prowadzenie noclegowni dla 15 osób bezdomnych na terenie Miasta Kielce (załącznik nr 3)
  • Prowadzenie na terenie Miasta Kielce ośrodków wsparcia dziennego – klubów samopomocy dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (załącznik nr 4)
  • Redystrybucji w lokalu podmiotu na terenie Miasta Kielce żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Kielc (załącznik nr 5)

(…)

Pełna dokumentacja w:

Skip to content