Zarządzenie Nr 70/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 lutego 2020

ZARZĄDZENIE NR 70/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

w następujących zakresach:

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)      wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Studziennej 2, w zamkniętych kopertach, opatrzonych pieczęcią podmiotu i nazwą zadania, którego dotyczy – w terminie do dnia 25 marca 2020 r.

 

(…)

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content