Zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. zmieniono ustawę z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w ten sposób, że do art. 24 dodano ust. 5a, zgodnie, z którym w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem w odrębnych lokalach zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, możliwe będzie przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego zamieszkujących pod tym samym adresem ale w odrębnych lokalach.

Zgodnie z art. 24 ust. 5b ustawy przyznanie dodatku gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, jeżeli na jego podstawie ustalono zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Podkreślić jednak należy, że w przypadkach, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła pozostał bez rozpoznania lub  wydano decyzję o odmowie wypłaty dodatku, możliwość przyznania dodatku dla gospodarstw domowych w ww. warunkach uzależniona będzie od złożenia nowego wniosku o ten dodatek, w terminie do 30 listopada 2022 r.

Skip to content