Prace społecznie użyteczne

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Prace społecznie użyteczne

1. Informacje ogólne dla klienta

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

W zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny, zastosowanie wsparcia w formie prac społecznie użytecznych.

W ramach realizacji rządowego programu „Za życiem”, prace społecznie użyteczne mogą być świadczone również na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie wsparcia w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych, obejmujących w szczególności prace o charakterze pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną.

W miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek ośrodka pomocy społecznej przy współpracy z urzędem pracy.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenie gminy Kielce w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Bezrobotny otrzymuje świadczenie w wysokości 8,50 zł* za każdą godzinę wykonywania prac (*kwota ta podlega waloryzacji).

Rodzaj prac, do których kierowane są osoby bezrobotne, to między innymi prace: porządkowe, remontowe, konserwatorskie, biurowe, wspomagające kadrę pedagogiczną przy opiece nad dziećmi, itp.

Świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest wliczane do dochodu osób ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej.

3. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1482 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 2447);
  • Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250).

4. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Klub Integracji Społecznej

Opracował: Klub Integracji Społecznej, stan na dzień 01-10-2020

 

Skip to content