Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

1. Informacje ogólne dla klienta

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługuje osobie wymagającej leczenia, nie objętej powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnieniu przez ww. osobę następujących warunków:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie statusu uchodźcy lub objęcie ochroną uzupełniającą lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • spełnienie kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł lub na osobę w rodzinie – 600 zł;
  • stwierdzenie braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia:

  • złożenia wniosku przez osobę,
  • udzielenia świadczeń w stanie nagłym przez świadczeniodawcę (najczęściej szpital),

– chyba, że w tym okresie osoba zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

2. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

3. Podstawa prawna

  • Art. 8, art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.);
  • Art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 2, 3, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. poz. 893);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1296).

4. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

5. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Dział Pomocy Środowiskowej

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 14-01-2022

Skip to content