Wolontariat MOPR w Kielcach

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Wolontariat MOPR w Kielcach

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

1. Informacje ogólne

O wolontariacie w Polsce można mówić od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Stworzono wtedy definicję wolontariatu, która brzmi:

„wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”.

Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działa od 2013 roku.

Zasady jego funkcjonowania określa Program wolontaryjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, przyjęty zarządzeniem nr 51/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 września 2022 r.

Powstał on w głównej mierze z uwagi na brak wolontariuszy ukierunkowanych na pomoc klientom ośrodka pomocy społecznej, tzw. wolontariat indywidualny, jak również na wzrost zapotrzebowania na wolontariat akcyjny w przestrzeni miejskiej.

Promujemy wolontariat jako formę aktywizacji społecznej i zawodowej, jak również staramy się włączać w wolontariat grupy nieaktywne społecznie.

Głównym celem wolontariatu indywidualnego jest uzupełnienie działań w obrębie świadczonych usług pomocy niematerialnej dla osób i rodzin, korzystających z pomocy społecznej oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach umożliwia zaangażowanie wolontariuszy w działania często niedoceniane czy niedostrzegane, które trudno jest zlecić czy kupić, tj. wsparcie, rozmowa, spacer, rozwijanie zainteresowań, ludzka serdeczność, dobre serce. Praca wolontaryjna daje sposobność pomocy drugiemu człowiekowi, któremu ośrodek nie zawsze jest w stanie udzielić wsparcia w sposób wyczerpujący. Angażując wolontariuszy może lepiej i szybciej reagować na potrzeby klientów, rozszerzać zakres świadczonych usług, stanowiąc tym samym dopełnienie i urozmaicenie systemu pomocy społecznej.

Nasi wolontariusze aktywnie również uczestniczą w projektach/wydarzeniach/akcjach sportowych, kulturalnych, charytatywnych itp. wspierając w ten sposób organizacje pozarządowe oraz instytucje miejskie działające w zakresie polityki społecznej.

„To wielka sztuka umieć dawać tym, którzy nie umieją prosić i umieć odmawiać tym, którym proszenie przychodzi zbyt łatwo”.

Stefan Garczyński

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”.

Flora Edwards

2. Do kogo skierowana jest pomoc wolontariuszy?

MOPR Wolontariat Kielce adresuje swoje działania pod kątem zróżnicowanych grup beneficjentów i problemów społecznych. Oparty na strategii współpracy wolontariuszy i aktywizujących metodach dzielenia się wiedzą oraz pasją wolontariuszy, sprzyja zwiększeniu aktywności obywateli i podnoszeniu świadomości wspólnot lokalnych. Stanowi dodatkowy instrument wsparcia polityki społecznej państwa, w zakresie świadczenia pomocy społecznej potrzebującym.

Formy angażowania ochotników w działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach są bardzo różne, najczęściej jednak wolontariusze świadczą pomoc na rzecz:

  • dzieci i młodzieży w zakresie: poprawy wyników szkolnych, organizacji czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, podnoszenia samooceny dziecka oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości;
  • osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych w zakresie: zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych poprzez dotrzymywanie towarzystwa, rozmowy wspierające, odwiedziny, spacery, pomoc w drobnych czynnościach domowych, których osoba nie może samodzielnie wykonywać ze względu na wiek czy schorzenie np. przyniesienie zakupów, sprzątanie;
  • działań akcyjnych w zakresie: organizacji różnego typu imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, festynów, obsługi spotkań, zbiórek żywności, przy dystrybucji paczek żywnościowych na rzecz osób potrzebujących, zbiórce nakrętek, pomocy na rzecz danej rodziny.

3. Jak skorzystać z pomocy wolontariusza?

Wolontariat indywidualny

Jeśli jesteś mieszkańcem Kielc i potrzebujesz wsparcia wolontariusza skontaktuj się z pracownikiem socjalnym w rejonie Twojego miejsca zamieszkania lub poproś o pomoc w tym zakresie asystenta rodziny, z którym współpracujesz. Jeśli po raz pierwszy zgłaszasz się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, pracownik socjalny umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w Twoim miejscu zamieszkania lub zgłaszanej osoby potrzebującej.

W przypadku przyznania pomocy wolontaryjnej, pracownik socjalny lub asystent rodziny zgłasza zapotrzebowanie na pomoc wolontariuszy, wypełniając formularz zgłoszeniowy wolontariat indywidualny, który zawiera informacje, kto, w jakim zakresie i w jakim czasie potrzebuje pomocy wolontariusza oraz określenie ewentualnych konkretnych cech i umiejętności wolontariusza, jakie są wskazane przy danym typie pracy (np. płeć, wiek, wykształcenie itp.). Wypełnioną ofertę pracownik socjalny/asystent rodziny kieruje do koordynatora wolontariatu, który poszukuje ochotników do współpracy. Następnie po znalezieniu odpowiedniego wolontariusza pracownik socjalny/asystent rodziny kontaktuje się z osobą zgłaszającą i umawia spotkanie w celu wprowadzenia wolontariusza w środowisko pracy i ustalenia zasad współpracy wolontariusza z klientem.

Wolontariat akcyjny

Organizacje pozarządowe oraz instytucje miejskie działające w zakresie polityki społecznej zgłaszają zapotrzebowanie na pomoc wolontaryjną na formularzu zgłoszeniowym wolontariat akcyjny z wyszczególnieniem miejsca, terminu, ilości wolontariuszy i zakresu pomocy przy danym wydarzeniu/akcji.

Koordynator wolontariatu MOPR po ustaleniu szczegółów współpracy przygotowuje porozumienie o współpracy partnerskiej, będące podstawą do realizacji wspólnie podejmowanych działań wolontaryjnych.

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu-bliźniemu. (…) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, co dokonał”.

Jan Paweł II

4. Jak zostać naszym wolontariuszem?

Wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach może zostać każda osoba, która zapoznała się z  Programem wolontaryjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach i identyfikuje się z naszą misją i celami. Każdy, kto chce bezinteresownie, bezpłatnie i dobrowolnie poświęcić trochę swojego wolnego czasu innym. Wolontariuszem może być ten, kto chce i jest w stanie świadomie działać na rzecz innych, przy czym świadomość ta jest rozumiana jako dobry stan psychiczny, dobry stan zdrowia, który umożliwia pozytywne działanie na rzecz własnego środowiska.

Wolontariuszem może być osoba dorosła posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia,  pod warunkiem uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wolontariacie.

Aby zostać wolontariuszem należy:

Wolontariusz może żądać zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych oraz poprosić o wydanie pisemnej opinii o wykonywaniu świadczeń.

W przypadku wolontariatu akcyjnego wolontariusz może również uzyskać podziękowanie/dyplom od organizatora wydarzenia.

5. Kontakt

Dział ds. Dialogu Obywatelskiego – Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Opracował: Dział ds. Dialogu Obywatelskiego, stan na dzień 03-10-2022

Skip to content