Wolontariat MOPR w Kielcach

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Wolontariat MOPR w Kielcach

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

1. Informacje ogólne

O wolontariacie w Polsce można mówić od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Stworzono wtedy definicję wolontariatu, która brzmi:

„wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”.

Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działa od 2013 roku.

Zasady jego funkcjonowania określa Program wolontaryjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Powstał on w głównej mierze z uwagi na brak wolontariuszy ukierunkowanych na pomoc klientom ośrodka pomocy społecznej.

Głównym celem wolontariatu jest uzupełnienie działań w obrębie świadczonych usług pomocy niematerialnej dla osób i rodzin, korzystających z pomocy społecznej oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach umożliwia zaangażowanie wolontariuszy w działania często niedoceniane czy niedostrzegane, które trudno jest zlecić czy kupić, tj. wsparcie, rozmowa, spacer, rozwijanie zainteresowań, ludzka serdeczność, dobre serce. Praca wolontaryjna daje sposobność pomocy drugiemu człowiekowi, któremu ośrodek nie zawsze jest w stanie udzielić wsparcia w sposób wyczerpujący. Angażując wolontariuszy może lepiej i szybciej reagować na potrzeby klientów, rozszerzać zakres świadczonych usług, stanowiąc tym samym dopełnienie i urozmaicenie systemu pomocy społecznej.

„To wielka sztuka umieć dawać tym, którzy nie umieją prosić i umieć odmawiać tym, którym proszenie przychodzi zbyt łatwo”.

Stefan Garczyński

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”.

Flora Edwards

2. Do kogo skierowana jest pomoc wolontariuszy?

MOPR Wolontariat Kielce adresuje swoje działania pod kątem zróżnicowanych grup beneficjentów i problemów społecznych. Oparty na strategii współpracy wolontariuszy i aktywizujących metodach dzielenia się wiedzą oraz pasją wolontariuszy, sprzyja zwiększeniu aktywności obywateli i podnoszeniu świadomości wspólnot lokalnych. Stanowi dodatkowy instrument wsparcia polityki społecznej państwa, w zakresie świadczenia pomocy społecznej potrzebującym.

Formy angażowania ochotników w działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach są bardzo różne i zależą od indywidualnych potrzeb klientów, najczęściej jednak wolontariusze świadczą pomoc na rzecz:

  • dzieci i młodzieży w zakresie: poprawy wyników szkolnych, organizacji czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, podnoszenia samooceny dziecka oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości;
  • osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych w zakresie: zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych poprzez dotrzymywanie towarzystwa, rozmowy wspierające, odwiedziny, spacery, pomoc w drobnych czynnościach domowych, których osoba nie może samodzielnie wykonywać ze względu na wiek czy schorzenie np. przyniesienie zakupów, sprzątanie;
  • działań akcyjnych w zakresie: organizacji różnego typu imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, festynów, obsługi spotkań, zbiórek żywności, przy dystrybucji paczek żywnościowych na rzecz osób potrzebujących, zbiórce nakrętek, pomocy na rzecz danej rodziny.

Potwierdzeniem rzetelności podejmowanych działań są opinie naszych wolontariuszy, pracowników socjalnych i klientów pomocy społecznej.

Klienci wyrażają zadowolenie ze współpracy, w szczególności podkreślając troskę, indywidualne podejście oraz kompetencje naszych wolontariuszy.

3. Jak skorzystać z pomocy wolontariusza?

Jeśli jesteś mieszkańcem Kielc i potrzebujesz wsparcia wolontariusza skontaktuj się z pracownikiem socjalnym w rejonie Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli po raz pierwszy zgłaszasz się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, pracownik umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania Twoim lub zgłaszanej osoby potrzebującej.

W przypadku przyznania pomocy wolontaryjnej, pracownik socjalny lub asystent rodziny zgłasza zapotrzebowanie na pomoc wolontariuszy, na wniosek klienta wypełniając formularz zgłoszeniowy, który zawiera informacje, kto, w jakim zakresie i w jakim czasie potrzebuje pomocy wolontariusza oraz określenie ewentualnych konkretnych cech i umiejętności wolontariusza, jakie są wskazane przy danym typie pracy (np. płeć, wiek, wykształcenie itp.). Wypełnioną ofertę pracownik socjalny kieruje do koordynatora wolontariatu, który sprawdza zasadność wnioskowanej pomocy i na jej podstawie poszukuje ochotników do współpracy. Następnie po znalezieniu odpowiedniego wolontariusza kontaktuje się z osobą zgłaszającą i umawia pierwsze spotkanie w celu wprowadzenia wolontariusza w środowisko pracy i ustalenia zasad współpracy wolontariusza z klientem.

Jeśli chodzi o uzyskanie wsparcia dla osoby starszej lub niepełnosprawnej, pracownik socjalny po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym zdecyduje, jaka forma pomocy byłaby najbardziej potrzebna (np. usługi opiekuńcze, usługi pielęgnacyjne, pomoc wolontariusza). Należy podkreślić, że wolontariusze nie świadczą pomocy pielęgnacyjnej ani opiekuńczej!

W przypadku wnioskowania pomocy dla dziecka w nauce przy odrabianiu lekcji należy zauważyć, że wolontariusze pracują w systemie „jeden na jeden”, czyli jedno dziecko – jeden wolontariusz.

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu-bliźniemu. (…) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, co dokonał”.

Jan Paweł II

4. Jak zostać naszym wolontariuszem?

Wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach może zostać każda osoba, która zapoznała się z Programem wolontaryjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach i identyfikuje się z naszą misją i celami. Każdy, kto chce bezinteresownie, bezpłatnie i dobrowolnie poświęcić trochę swojego wolnego czasu innym. Wolontariuszem może być ten, kto chce i jest w stanie świadomie działać na rzecz innych, przy czym świadomość ta jest rozumiana jako dobry stan psychiczny, dobry stan zdrowia, który umożliwia pozytywne działanie na rzecz własnego środowiska. Chodzi tu o osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły lat 18 oraz osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły co najmniej lat 16, po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wolontariacie.

Przed podjęciem aktywności wolontaryjnej warto zastanowić się jakie chcesz podejmować działania jako wolontariusz.

Aby zostać wolontariuszem należy:

Następnym krokiem jest spotkanie z koordynatorem wolontariatu, podczas którego obie strony mają możliwość poznania się, wypowiedzenia i zadania pytań. Kolejny etap to udział w szkoleniu „ABC Wolontariatu” w zakresie zasad działania wolontariatu, aspektów prawnych i organizacyjnych, bezpieczeństwa, a także praw i obowiązków wolontariusza. Po szkoleniu wolontariusz może dokonać wyboru zakresu współpracy bądź utwierdzić się, że dokonał właściwego wyboru, jeśli przyszedł z konkretną propozycją współpracy. Wolontariusz otrzymuje propozycje zadań do wykonania, jeśli je akceptuje, podpisuje porozumienie o współpracy wolontaryjnej, otrzymuje skierowanie do pracy wolontaryjnej w środowisku osoby, rodziny objętej pomocą społeczną. Ponadto wolontariusz otrzymuje:

  • legitymację – dokument, który uprawnia wolontariusza do wykonywania świadczeń wolontaryjnych z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Legitymacja ze zdjęciem, pieczątką MOPR i datą jej ważności, służy do okazania się dokumentem na żądanie osoby objętej świadczeniami lub jej pełnomocnika, krewnych tej osoby bądź przedstawiciela MOPR. W celu wydania legitymacji wolontariusz proszony jest o dostarczenia zdjęcia o rozmiarach 3,5×4,5 cm.
  • kartę pracy wolontariusza – dokument, którego celem jest rejestr działań i czasu pracy, jaką wolontariusz wykonał.

W oparciu o te dokumenty wolontariusz ma prawo do uzyskania zaświadczenia o współpracy, a na żądanie także jej ocenę.

5. Kontakt

Dział ds. Dialogu Obywatelskiego – Wolontariat MOPR w Kielcach

Opracował: Dział Spraw Organizacyjnych, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content