Mieszkania chronione – lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Mieszkania chronione – lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

1. Informacje ogólne dla klienta

1)      Dział Opieki i Wychowania informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami w lokalu aktywizującym mieszczącym się przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach.

2)      Mieszkania chronione – lokale aktywizujące przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, którzy ze względu na niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Dział Opieki i Wychowania informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami w lokalu aktywizującym mieszczącym się przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach.

2) Mieszkania chronione – lokale aktywizujące przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, którzy ze względu na niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

3) Głównym zadaniem lokali aktywizujących jest przygotowanie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, do prowadzenia samodzielnego życia.

4) Lokal aktywizujący przeznaczony jest dla 8 mieszkańców. Składa się z 5 pokoi (jedno i dwuosobowych) wyposażonych w niezbędne meble oraz wspólnych pomieszczeń: kuchnia, salon, 2 łazienki, pokój gościnny, pokój terapeutyczny, ogród. Obecnie lokal zamieszkują 3 osoby.

5) Mieszkańcy lokalu w ramach pobytu mogą korzystać z zajęć: rehabilitacyjnych, logopedycznych, terapii psychologicznej, zajęć sportowych i wielu innych.

6) Osoby skierowane do lokalu aktywizującego zobowiązane są do przestrzegania regulaminu obowiązującego w lokalu oraz ponoszenia odpłatności za pobyt w lokalu.

7) Opłatę za pobyt ustala się w zależności od dochodu klienta oraz zajmowanego przez niego pokoju (załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/718/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r.)

2. Kryteria przyznania miejsca w lokalu aktywizującym

1) Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2) Posiadanie własnego źródła dochodu.

3) Szansa na usamodzielnienie (np. pozyskanie lokalu z zasobów gminy).

4) Wiek od 18–35 roku życia.

3. Dokumenty wymagane do przyznania pobytu w lokalu aktywizującym

 • Rodzinny wywiad środowiskowy (cz. I).
 • Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.
 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia, decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych lub pielęgnacyjnych – do wglądu, decyzja o przyznanych świadczeniach rentowych lub dowód otrzymania renty i inne.
 • Nr PESEL.
 • Inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym

4. Zapoznaj się

1. Zarządzenie Nr 13/2015 r. Dyrektora Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.jpg
2. Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.jpg
3. Załącznik Nr 5 do Regulaminu Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.pdf

5. Podstawa prawna

 • Art. 36 ust. 2 lit. n, q, art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:  Dz. U. z z 2023 r. poz. 901 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (t.j.: Dz.U. 2012 poz. 305);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 259);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1406 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 1058).

6. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział Opieki i Wychowania

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 01-10-2020

w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

3)      Głównym zadaniem lokali aktywizujących jest przygotowanie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, do prowadzenia samodzielnego życia.

4)      Lokal aktywizujący przeznaczony jest dla 8 mieszkańców. Składa się z 5 pokoi (jedno i dwuosobowych) wyposażonych w niezbędne meble oraz wspólnych pomieszczeń: kuchnia, salon, 2 łazienki, pokój gościnny, pokój terapeutyczny, ogród. Obecnie lokal zamieszkują 3 osoby.

5)      Mieszkańcy lokalu w ramach pobytu mogą korzystać z zajęć: rehabilitacyjnych, logopedycznych, terapii psychologicznej, zajęć sportowych i wielu innych.

6)      Osoby skierowane do lokalu aktywizującego zobowiązane są do przestrzegania regulaminu obowiązującego w lokalu oraz ponoszenia odpłatności za pobyt w lokalu.

7)      Opłatę za pobyt ustala się w zależności od dochodu klienta oraz zajmowanego przez niego pokoju (załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/718/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r.)

2. Kryteria przyznania miejsca w lokalu aktywizującym

1)      Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2)      Posiadanie własnego źródła dochodu.

3)      Szansa na usamodzielnienie (np. pozyskanie lokalu z zasobów gminy).

4)      Wiek od 18–35 roku życia.

3. Dokumenty wymagane do przyznania pobytu w lokalu aktywizującym

 • Rodzinny wywiad środowiskowy (cz. I).
 • Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.
 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia, decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych lub pielęgnacyjnych – do wglądu, decyzja o przyznanych świadczeniach rentowych lub dowód otrzymania renty i inne.
 • Nr PESEL.
 • Inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym

4. Zapoznaj się

1. Zarządzenie Nr 13/2015 r. Dyrektora Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.jpg
2. Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.jpg
3. Załącznik Nr 5 do Regulaminu Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.pdf

5. Podstawa prawna

 • Art. 36 ust. 2 lit. n, q, art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (t.j.: Dz.U. 2012 poz. 305);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 259);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1406 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 1058).

6. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział Opieki i Wychowania

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content