Programy PFRON: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Programy PFRON: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Informujemy, że Miasto Kielce przystąpiło do realizacji dwóch nowych programów PFRON: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujące
w lokalach/budynkach niedostosowanych architektonicznie do ich potrzeb będą mogły otrzymać dopłatę do zakupu lub zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest:

  • posiadanie przez wnioskodawcę orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego,
  • złożenie oświadczenia wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • dysponowanie tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • nieukończenie przez wnioskodawcę w momencie ubiegania się o pomoc 65 roku życia.

Składanie wniosków odbywać się będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą przygotowanego przez PFRON i bezpłatnie udostępnionego „Systemu Obsługi Wsparcia” (SOW).

Wnioski można złożyć w terminie do 31.12.2024r.  

 

Z ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta osoby niepełnosprawne, będące absolwentami szkół, zatrudnione lub poszukujące zatrudnienia mogą otrzymać dofinasowanie do wynajmu mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest:

  • posiadanie przez wnioskodawcę orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • posiadanie statusu absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskanego w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych,
  • złożenie oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złożenie oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Składanie wniosków odbywać się będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą przygotowanego przez PFRON i bezpłatnie udostępnionego „Systemu Obsługi Wsparcia” (SOW).

Wnioski można złożyć w terminie do 31.12.2023r.  

 

Obsługą programów zajmuje się Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w MOPR w Kielcach, pokój nr 14, tel. 41 331 25 24, wew. 233, 250.

 

Szczegółowe informacje na temat programów dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/ 

 

Więcej informacji na stronie:

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Skip to content