Projekt „eIntegracja w Kielcach”

Home / Programy i projekty finansowane z budżetu państwa / Projekt „eIntegracja w Kielcach”

Projekt Gminy Kielce „eIntegracja w Kielcach”
dofinansowany ze środków Budżetu Państwa
w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023 – 2025.
Edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje projekt pn. „eIntegracja w Kielcach” finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023 – 2025. Edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Głównym celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, będących uczestnikami Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałe w Kielcach.

 

Proponowane formy wsparcia:

 • konsultacje z obsługi komputera,
 • zajęcia cyfrowe,
 • warsztaty z zakresu e-usług w administracji publicznej,
 • konsultacje online w zakresie poradnictwa prawnego.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 30.11.2023 r.

Projekt skierowany jest do 90 mieszkańców Kielc spełniających co najmniej jeden z poniżej wymienionych warunków uczestnictwa w projekcie:

– jest uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

– jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniającą wymagania określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn zm.);

– jest osobą, o której mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 poz. 2241) w szczególności bezdomnym realizującym indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych substancji odurzających osobą z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotnym, osoba zwalnianą z zakładu karnego mająca problemy w zintegrowaniu się ze środowiskiem, uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);

– jest osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie    z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.);

– jest osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 2 czerwca 2022 r. o wspieraniu
i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700);

– jest osobą przebywającą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230, z późn. zm.);

– jest osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2023 r., poz. 100),        a także osobą z zaburzeniami psychicznymi;

– jest rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

– jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach;

– jest osobą niesamodzielną;

– jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

– jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;

– jest osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Rekrutacja do projektu jest ciągła i rozpocznie się od 1 kwietnia 2023 r. do wyczerpania miejsc.

 

Rekrutacja prowadzona jest w:

 • RO „Barwinek-Baranówek” Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro
 • RO „Białogon” Kielce ul. Kołłątaja 4, II piętro
 • RO „Centrum” Kielce, ul. Warszawska 29, III piętro, lok. 9-10
 • RO „Czarnów” Kielce, ul. Piekoszowska 39
 • RO „Herby” Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
 • RO „KSM” Kielce, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
 • RO „Os. Jagiellońskie” Kielce, ul. Sienkiewicza 68, I piętro
 • RO „Szydłówek” Kielce, ul. Miodowa 7
 • RO „Uroczysko” Kielce, ul. Gabrieli Zapolskiej 7
 • RO „Za Torami” Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
 • RO „Śródmieście” Kielce, ul. Kościuszki 25, I piętro
 • Biurze Projektu, Kielce, ul. Sienkiewicza 34, II piętro,

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Biuro projektu:

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Sienkiewicza 34, II piętro

25-507 Kielce

Telefon kontaktowy.: 514-643-766

Czynne od pon-pt w godzinach 7:30 do 15:30

 Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf;
 2. Formularz rekrutacyjny.doc;
 3. Klauzula informacyjna RODO – Administrator MOPR.docx;
 4. Zgoda na udostępnienie wizerunku.docx.
Skip to content