Rekrutacja do projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Rekrutacja do projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach realizowanego projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” zaprasza mieszkańców miasta Kielce z grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w wieku 9-22 lata, dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat, uczestniczące w zajęciach świetlic środowiskowych oraz ich rodziców, jak również seniorów w wieku powyżej 60 r.ż. do udziału w działaniach projektowych.

Aktualnie od 2 września do 30 października 2019 trwa rekrutacja 81 osób – dzieci i młodzieży do projektu. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz terapii ogólnorozwojowej.

Kryteria uczestników projektu:

  • wiek 5-18 lat,
  • adres zamieszkania na terenie gminy Kielce zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  • dziecko/młodzież pochodzi z rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • dziecko/młodzież nie korzysta z tego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu i rekrutacji w zakładce: https://mopr.kielce.pl/projekt-efekt-dostepnosc-i-rozwoj-uslug-spolecznych-w-kielcach/

 

Skip to content