Zaproszenie do udziału w działaniach projektowych „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zaproszenie do udziału w działaniach projektowych „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach realizowanego projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” zaprasza mieszkańców miasta Kielce z grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w wieku 9-22 lata, dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat, uczestniczące w zajęciach świetlic środowiskowych oraz ich rodziców, jak również seniorów w wieku powyżej 60 r.ż. do udziału w działaniach projektowych.

Aktualnie od 1 stycznia do 31 stycznia 2020 r. trwa rekrutacja 34 osób tj. niesamodzielnych seniorów oraz osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną.

Uczestnikom projektu zapewniamy szeroką ofertę aktywizacyjną, wspierającą i prozdrowotną np.: ćwiczenia usprawniające (gimnastyka, basen), zajęcia aktywizujące (terapia zajęciowa), terapia manualna, treningi samoobsługi, zajęcia informatyczne.

Kryteria uczestników projektu:
1) Wiek – skończony 60 r. ż.,
2) Adres zamieszkania na terenie Gminy Kielce,
3) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:
a) osoby z niepełnosprawnością;
b) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
c) osoby niesamodzielne.

Więcej informacji Projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Skip to content