Interwencja kryzysowa

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Interwencja kryzysowa

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

2) Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

3) W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

4) Cudzoziemcom, można udzielić schronienia na okres ważności zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy.

5) Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

6) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.

2. Sprawę załatwia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

 • poradnictwo prawne – w poniedziałki i czwartki 16:30–18, ul. Studzienna 2, pokój nr 2, termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 • poradnictwo prawne – prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji tylko osobom korzystającym z pomocy SOW, codziennie w godzinach pracy ośrodka, termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika, z którym klient jest w kontakcie
 • poradnictwo psychologiczne dla osób doznających przemocy lub świadków przemocy w rodzinie – tel. +48 41 368 18 67 – poniedziałek–piątek 8–18; tel. +48 41 366 10 52 – całodobowo; tel. 195 13 – całodobowo
 • poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc – tel. +48 41 362 89 73 – poniedziałek–piątek 8–16
 • telefoniczne porady i konsultacje psychologiczne – Miejski Telefon Zaufania: 195 13, bezpłatny z telefonu stacjonarnego, czynny całodobowo, w soboty, niedziele i święta; w sprawach rodzinnych Telefon Zaufania: +48 41 368 18 74, czynny poniedziałek–piątek 8–18
 • poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Dział Usług – Zespół ds. Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Bukowa 18, tel. +48 41 331 91 02

 • poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne w miejscu zamieszkania klienta
Dział Opieki i Wychowania – Zespół Profilaktyki Rodzinnej, ul. Marszałkowska 12, I piętro, tel. +48 41 367 66 75, +48 41 367 69 39

 • poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, pomoc psychologiczna, logopedyczna, terapeuty ds. uzależnień
Klub Integracji Społecznej, ul. Sienkiewicza 34, tel. +48 41 345 53 29

 • doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne
Dział ds. Bezdomności, ul. Mielczarskiego 51, tel. +48 41 345 33 10 lub +48 668 328 984

 • poradnictwo terapeutyczne
Dział ds. Bezdomności, ul. Żniwna 4, tel. +48 41 311 11 17

 • poradnictwo terapeutyczne, psychologiczne

Opracował: Dział Spraw Organizacyjnych, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content